اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميهآدرس سايت: www.urmia.ac.ir

گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه ارومیه     

ردیف

نام خانوادگی

نام

ایمیل

عبداللهی

 حسین

h.abdollahi@urmia.ac.ir

 

1.        

صمدی

علی

al.samadi@urmia.ac.ir

2.        

محمدی

محبوبه

m.mohamadinasrabadi@urmia.ac.ir

3.        

 صدرالدینی

محسین

m.sadroddini@urmia.ac.ir