سمینارهای ملی انجمن (همپا)

 

پنجمین همایش…

پنجمین همایش ملی پلیمر 28 و 29 آبان ماه 1398 با حضور پژوهشگران و صنعتگران در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

آدرس سایت: http://hampa98.ui.ac.ir/fa/

ششمین همایش ملی…

ششمین همایش ملی پلیمر آبان ماه سال 1400 در دانشگاه سهند برگزار خواهد شد. دبیراجرایی این همایش آقای دکتر مصطفی رضایی و دبیرعلمی آن آقای دکتر بهزاد پورعباس هستند.