انجمن پلیمر ایران -شعبه استان اصفهان

  • هیئت مدیره عضو اصلی

دکتر فاطمه رفیع منزلت                   هيئت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر جعفر خراسانی                        شرکت داراکار

دکتر امید معینی                            هيئت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر محمد علی آبادی فراهانی          شرکت دانش بنیان آریا پلیمر  پیشگام  

دکتر مجید کلاهدوزان                     هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- شهرضا

مهندس سید احمد موسوی               شرکت دانش بنیان فرا  پلیمر

دکتر امیر عبدالملکی                        هيئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 

دکتر نسرین اعتصامی                       هيئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 

دکتر محمود معصومی                       هيئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 

  • هیئت مدیره عضو علی­ البدل

دکتر علی اشرفی                            هيئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان  

مهندس سمیه طاهری                     شرکت داراکار

  • بازرس اصلی

دکتر غلامعلی کوهمره                     هيئت علمی دانشگاه اصفهان

  • بازرس علی ­البدل

دکتر عباس تیموری                         هيئت علمی دانشگاه پیام نور  اصفهان