کتاب راهنمای طبقه بندی و شناسایی مواد و کالاهای پلاستیکی

کتاب راهنمای طبقه بندی و شناسایی مواد و کالاهای پلاستیکی توسط ماهرو خالقی مقدم و میثم شعبانیان اعضای هیئت علمی پژوهشگاه استاندارد تالیف شده و توسط انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران به چاپ رسیده است.