پلی سولفون هاکتاب پلی­سولفون­ها توسط دکتر سامال بابان­زاده و دکتر شهرام مهدی پور اعضای هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تالیف شده و توسط انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران در مجموعه دانشنامه پلیمر ایران به چاپ رسیده است.