عضويت

جهت عضویت در انجمن

اعضا می توانند فرم عضویت حقیقی یا حقوقی را تکمیل و همراه مدارک مورد نیاز به آدرس infoipsts@gmail.com ارسال فرمایند.

جهت تمدید عضویت در انجمن

پس از واریز مبلغ عضویت تصویر فیش به همراه نام و نام خانوادگی و کد عضویت به آدرس infoipsts@gmail.com ارسال شود.

شماره کارت انجمن: 0779-0004-2970-5022 بانک پاسارگاد

شماره حساب: 0285605687 بانک تجارت